Vragen? Bel onze helpdesk +31 (0) 73 54 78 265

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN PROCLEAN NEDERLAND B.V.

I ALGEMEEN.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Proclean Nederland B.V., hierna te noemen
Profclean, gedane offertes en op alle door Profclean gesloten overeenkomsten met afnemers of
opdrachtgevers, hierna te noemen de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere
gronden ter beschikking stellen van zaken, alsmede op nadere, ter uitvoering daarvan gesloten,
overeenkomsten.
2. Afwijkende bedingen binden Profclean slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en
alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. Vertegenwoordigers
van Profclean mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan
krachtens uitdrukkelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
3. Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Profclean niet aanvaard,
tenzij zulks -voor elk geval afzonderlijkschriftelijk is overeengekomen.

II OFFERTES
1. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien
een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Profclean het recht het aanbod binnen twee
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Indien door Profclean geen offerte gedaan is, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer
Profclean binnen acht dagen, nadat zij de order ontvangen heeft, deze bevestigt. Verzending door
Profclean van een factuur aan de wederpartij wordt aangemerkt als een bevestiging van de order.

III PRIJZEN
1. De door Profclean opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende
inkoopprijzen, koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten, en daarmee gelijk te stellen
heffingen, (omzet) belastingen, vracht- en expeditiekosten, verzekeringspremies en andere
dergelijke factoren. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van
voornoemde prijsbepalende factoren wijziging ondergaat, is Profclean gerechtigd de
overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen. Indien prijswijziging plaats vindt binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te
ontbinden.
2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn alle prijzen franco huis koper en inclusief vracht-,
verzekering,- en verpakkingskosten behoudens het hierna in lid 3 bepaalde.
3. De kosten van aangetekende-, rembours- en expres zendingen en leveringen van geringe
waarde worden aan de wederpartij doorberekend.

IV BETALING
1. Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde
dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. Profclean is te allen
tijde gerechtigd van de wederpartij een zekerheidsstelling te harer genoegen te eisen voor de
tijdige en algehele voldoening van zijn betalings-en andere verplichtingen.
2. Profclean is ten allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te
leveren. Profclean is bevoegd levering en verzending uit te stellen, totdat de wederpartij
genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de
door Profclean door vertraagde (af-) levering geleden schade.
3. De wederpartij is verplicht de koopprijs binnen dertig dagen na factuurdatum contant ten
kantore van Profclean of een van Profclean is bank-of girorekeningen te voldoen.
4. Nalatigheid van de wederpartij terzake van het afnemen van de zaken laat zijn
betalingsverplichtingen onverlet.
5. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is hij
direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij
aansprakelijk voor alle door Profclean geleden en te lijden schade.
6. Indien in gedeelten wordt geleverd is Profclean niet tot verdere levering verplicht dan nadat de
op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het
bepaalde in de overige leden van dit artikel.
7. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 3 %, over het onbetaald gebleven
gedeelte van de hoofdsom.
8. De kosten van invordering, zowel de gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van
de wederpartij. De buitengerechtelijke-incassokosten worden gesteld op 15 % van het onbetaald
gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 45,38.

V LEVERTIJD
1. De overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Profclean derhalve schriftelijk
in gebreke worden gesteld.
2. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan Profclean ter harer keuze dit gedeelte
leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde
in lid 1 van dit artikel.
3. Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om mee te werken aan de inontvangstneming van
de goederen, dan kan Profclean ter harer keuze hetzij leveren op een door haar te bepalen tijdstip
hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder
rechtelijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren,
onverminderd haar recht op schadevergoeding.

VI NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN (OVERMACHT)
1. Indien Profclean door omstandigheden, opgekomen buiten haar schuld en risicosfeer na het
sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is zij bevoegd
de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De
wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de
omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij de opheffing van de (de oorzaak
van de) verhindering afwacht.2. Indien Profclean door omstandigheden, opgekomen als hiervoor
in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover die op dat moment nog niet is uitgevoerd. 3.
Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog,
oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting,
uitsluiting, in-en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de
levering van
energie, bedrijfsstoring en in het geval dat Profclean door haar eigen toeleveranciers om welke
reden dan ook niet tot levering in staat wordt gesteld.

VII LEVERING, VERVOER EN RISICO-OVERGANG
1. De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop
deze aan hem zijn afgeleverd. De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd op het moment,
waarop zij bij Profclean ter feitelijke aflevering gereed staan.
2. Tenzij anders is overeengekomen bepaalt Profclean de wijze van vervoer.
3. De verzekering, bedoeld in artikel III 1id 1 en 2, dekt het risico van breuk en diefstal der zaken
tijdens het vervoer.
4. De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken. In geval van
(vermoedelijke) breuk of diefstal der zaken is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de
vervoerder aantekening op de vrachtbrief of de pakbon te laten maken, welke eveneens
onverwijld naar Profclean moet worden verzonden, en zich terstond met Profclean in verbinding te
stellen.
5. Profclean is gehouden een eventuele verzekeringsuitkering aan de wederpartij door te betalen,
zij is niet gehouden tot prestaties waartoe haar verzekeraar niet verplicht is.

VIII RECLAMES
1. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Profclean gedane of niet gedane (deel-)
leveringen of op Profclean’s facturen moeten, onder nauwkeurige opgave van de aard en de
oorzaak van de klacht, schriftelijk bij Profclean worden ingediend zo spoedig mogelijk als
redelijkerwijs mogelijk is, mede om Profclean in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van
de klacht na te trekken.
2. De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Profclean.
Slechts in dat geval kan, indien daartoe gronden bestaan, vergoeding c.q. vervanging van de
geleverde zaken die door de wederpartij zijn teruggestuurd plaatsvinden. Het verlenen van
voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd
is. Na verkregen toestemming moeten de zaken -tenzij deze beschadigd ontvangen zijn- in
ongeschonden staat in de originele verpakking aan Profclean worden teruggezonden op kosten en
voor risico van de wederpartij.

IX EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met de eventuele bijkomende
kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Profclean wegens wanprestatie van
de wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid
heeft gesteld, behoudt Profclean zich de eigendom van de zaken voor. Behoudens afwijkend
beding, behoudt Profclean zich de eigendom eveneens voor, indien de wederpartij nog niet aan al
zijn reeds bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens
welke Profclean zaken heeft geleverd of zal leveren danwel voorvloeiend uit tekortschieten van de
wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, jegens Profclean heeft voldaan
of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra
de wederpartij aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens Profclean heeft voldaan.
2. Voor toepassing van het eerste lid van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is
overeengekomen, elke betaling, die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer
verbintenissen van de wederpartij jegens Profclean, in de eerste plaats toegerekend op de door
Profclean aan te wijzen verbintenis (sen), waarvoor het in lid 1 van dit artikel genoemde
eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege Profclean aan de wederpartij verstrekte
betalingsoverzichten, aanmaningen e.d. kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing
als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij Profclean uitdrukkelijk anders bepaalt.
3. Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de
zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al
dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking
te stellen.

X ONTBINDING
1. Onverminderd het bepaalde in art. IV wordt de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden,
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het
tijdstip, waarop de wederpartij die de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van
betaling aanvraagt, of door beslaglegging, curatelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of de
bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld
erkent.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De
wederpartij is aansprakelijk voor alle door Profclean geleden schade.
3. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke
voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Profclean gesloten overeenkomst
voortvloeien alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van de zaken
van de wederpartij of diens overlijden, is Profclean gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden en het door Profclean geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te
vorderen -zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is ver- eisten/
of betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere
levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen
onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Profclean geleden schade.

XI AANSPRAKELIJKHEID
1. Daargelaten gevallen van Profclean’s eigen opzet of grove schuld is Profclean niet aansprakelijk
voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover
Profclean is aansprakelijkheid terzake is verzekerd.
2. In alle gevallen waarin Profclean een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen
Profclean’s eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop
doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.
3. Indien de wederpartij Profclean aansprakelijk stelt voor enige schade, is hij verplicht Profclean
uit eigen beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft
behandeld.
4. Indien de wederpartij zaken, waaromtrent Profclean hem onder opgave van redenen heeft
medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze,
onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een
ander overdraagt of ter zijner beschikking stelt, is de wederpartij verplicht Profclean te vrijwaren
voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door
Profclean aan de wederpartij geleverde zaken.

XII GESCHILLEN
1. Op alle met Profclean gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering
daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle overeenkomsten gelden als te zijn tot stand gekomen en te zijn c.q. worden uitgevoerd te
St. Oedenrode, Nederland.3. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende
geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch -
onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige, conservatoire of
executoriale maatregelen-, tenzij de koper binnen één maand nadat Profclean zich schriftelijk op
dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde,
rechter.

XIII DEPOT
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch en
treden in werking met ingang van 1 juni 1992. Zij vervangen vanaf die datum alle vroegere
voorwaarden